ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacji w Sporcie

Toruński Związek TKKF
Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. To rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce, dzięki któremu będziesz mógł potwierdzić umiejętności swoje lub swoich pracowników na polskim i zagranicznym rynku pracy.
15 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.
Jak pokazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji, wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym potwierdzeniem swoich kompetencji, a także podnoszeniem kwalifikacji. Skorzystają na tym wszyscy: sami pracownicy, zarówno ci pracujący w kraju, jak i za granicą, pracodawcy, a także różne organizacje branżowe.
Dynamiczne zmiany zachodzące na polskim rynku pracy sprawiają, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą wykazywać się coraz większą elastycznością − gotowością do podejmowania kolejnych wyzwań oraz umiejętnością dostosowania się do nowych wymagań rynku. Aby uniknąć zawodowej stagnacji, czy nawet wykluczenia z rynku pracy, pracownicy zmuszeni są zdobywać nowe kwalifikacje, a pracodawcy − szukać kandydatów z określonym zestawem kompetencji. Z pomocą przychodzi ZSK.

Czym właściwie są kwalifikacje?

Kwalifikacje to jednak nie tylko świadectwo szkolne czy dyplom magistra. Wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne zdobywamy w różnych miejscach: w szkołach i na uczelniach, ale też w miejscu pracy, na kursach prowadzonych przez firmy szkoleniowe, czy ucząc się samodzielnie w domu. Oznacza to, że bardzo często posiadamy kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie możemy oficjalnie tego potwierdzić przed pracodawcą.

ZSK – co na tym ZySKasz?

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) − rozwiązanie systemowe, które oferuje możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy, zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się, oraz zapewnia powszechny dostęp do uporządkowanej listy obecnych na rynku kwalifikacji z ich jasno określonym opisem. Pełna lista kwalifikacji funkcjonujących w ramach ZSK znajduje się w publicznej bazie danych − Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Dobrze opisane kwalifikacje podpowiedzą, jaki zakres wiedzy i umiejętności musi posiadać osoba, która chce potwierdzić swoje kompetencje w danej dziedzinie lub czego pracodawca może oczekiwać od kandydatów na stanowiska w swojej firmie.

http://kwalifikacje.edu.pl/czym-jest-zsk/

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jako instytucja szkoleniowa w Sporcie, Sporcie osób niepełnosprawnych i Rekreacji ruchowej jest pierwszym Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej w Polsce, które uzyskało Państwowe uprawnienia do certyfikowania i walidacji kwalifikacji w Sporcie zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Proponujemy Państwu jako Trenerom i Instruktorom przeszkolonym przez nasz ośrodek, posiadającym legitymacje z tytułem zawodowym wystawione przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF przejście walidacji i uzyskanie Certyfikatu Państwowego z określeniem poziomu kwalifikacji zgodną z Polską i Europejską Ramą Kwalifikacji. Przeszliście Państwo szkolenie zawodowe, posiadacie wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania otrzymanego tytułu zawodowego. Uzyskanie certyfikatu potwierdzi Wasze umiejętności, co więcej – da Wam możliwość pracy w uzyskanym zawodzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez dodatkowych egzaminów i sprawdzianów.

Jako Trenerzy i Instruktorzy przeszkoleni przez nasz ośrodek macie wyjątkową możliwość uzyskania Państwowego i Międzynarodowego Certyfikatu potwierdzającego Waszą wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Aktualnie Toruński Związek TKKF ma uprawnienia do walidowania i certyfikowania następujących kwalifikacji:

– Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu
– Prowadzenie zajęć wg. systemu Hatha Jogi Akademickiej

Przeczytaj Ustawa o Zinstegrowanym Systemie Kwalifikacji