Zasady wydania dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji


Organizatorzy kursów zobowiązani są nadesłać w terminie jednego miesiąca od zakończenia kursu do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF w Toruniu  następujące dokumenty:

1. protokół egzaminacyjny,
2. imienną listę uczestników (absolwentów),
3. zaświadczenia o ukończeniu kursu (części ogólnej i specjalistycznej) i zdaniu egzaminu,
4. sprawozdanie z kursu,
5. wniosek o wydanie absolwentom kursu dokumentów stwierdzających posiadane
kwalifikacje zawodowe,
6. urzędowo potwierdzone odpisy dokumentów stwierdzających posiadane przez
uczestników kursu wykształcenie średnie
7. zdjęcia o formacie 3,5 cm. x 4,5 cm,
8. dowód wpłaty za przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania (60 zł x ilość osób)

Dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych instruktora w specjalnościach rekreacji ruchowej, wydaje Dyrektor Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF w Toruniu, na wniosek organizatora kursu.