Tytułami zawodowymi w rekreacji ruchowej są :

1. instruktor rekreacji ruchowej w określonej specjalności
2. instruktor  rekreacji ruchowej w określonej specjalności osób niepełnosprawnych
3. menadżer
5.  trener

Instruktorem rekreacji ruchowej może być osoba, która  ukończyła 18 lat i posiada co najmniej
średnie wykształcenie oraz ukończyła kurs specjalistyczny kwalifikacyjny instruktorów w danej
specjalności rekreacji ruchowej w wymiarze co najmniej 150 godzin i zdała egzamin końcowy.

Trenerem Osobistym mogą być osoby które:

1. posiadają tytuł instruktora rekreacji ruchowej lub instruktora sportu
2. posiadają udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie rekreacji ruchowej  w tym co najmniej 3  – letnią działalność zawodową w tym zakresie