Jednostka planująca kursowe kształcenie kadr sportu dla wszystkich, które związane jest z uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych na podstawie programów należących do Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej :
1. instruktor rekreacji ruchowej w określonej specjalności
2. instruktor  rekreacji ruchowej w określonej specjalności osób niepełnosprawnych
3. menadżer
4.  trener
zobowiązana jest uzyskać zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego    TKKF w Toruniu.
Wniosek o zatwierdzenie ramowego programu kursu i wymagań, jakie powinny spełniać osoby, które będą prowadzić zajęcia, należy złożyć w terminie trzech tygodni przed rozpoczęciem się planowanego kursu.
Do wniosku należy załączyć:
1. formularz zgłoszenia kursu,
2. harmonogram kursu,
3. imienny skład kadry wraz z obciążeniem godzinowym i prowadzonym blokiem tematycznym
4. imienną listę uczestników (wykształcenie, adres, data i miejsce urodzenia)
5. ksero dokumentów potwierdzających wykształcenie wykładowców
6. cv wykładowców (w przypadku braku wyższego wykształcenia)
7. cv kierownika kursu
8. dokumenty potwierdzający stan prawny instytucji szkolącej (numery NIP, Regon, zaświadczenie    o wpisie instytucji do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych)
9. dowód wpłaty za merytoryczną obsługę kursu (150 zł) oraz dowód wpłaty za wykorzystanie programu TKKF (200 zł)

Wnioski, o których mowa niniejszych wytycznych należy wraz z załączoną dokumentacją,
z zachowaniem w/w terminów oraz wymogów, przekazać do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF w Toruniu.
Zatwierdzony kurs uzyskuje numer ewidencyjny. W przypadku negatywnej decyzji, po zastosowaniu się do uwag, wnioskodawca ma prawo ubiegać się ponownie o zatwierdzenie kursu.