Wytyczne programowo organizacyjne kursów

1. Dokumentacja kursów obejmuje :

1) harmonogram kursu z wykazem:
– przedmiotów,
– liczby  godzin  zajęć dydaktycznych,
– wykładowców z ich tytułami naukowymi i zawodowymi,
2) Protokół egzaminacyjny zawierający oceny z
– egzaminu końcowego
-pracy zaliczeniowej
3) listę składu personalnego uczestników kursu obejmującą:
– nazwisko i  imię,
– datę i miejsce  urodzenia,
– miejsce  zamieszkania,
– kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia oraz kopię zaświadczeń
o ukończeniu kursu wydanych absolwentom.
4) sprawozdanie z kursu
5) kserokopię zgody Dyrektora Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF   w Toruniu  na uruchomienie kursu
6) dziennik zajęć dokumentujących :
– frekwencję uczestników na zajęciach,
– zaliczenia i egzaminy z poszczególnych przedmiotów,
– inne, zależnie od potrzeb organizatora szkolenia (nr NIP, wpłaty finansowe itp).

2.    Ogólne zasady organizowania dydaktyki.

1) dzienne obciążenie uczestników kursu nie może przekroczyć 10 godzin lekcyjnych.
2)    Zajęcia powinny odbywać się w pomieszczeniach spełniających warunki           edukacji szkolnej lub akademickiej (temperatura pomieszczeń, oświetlenie, akustyka, środki audiowizualne) oraz powinny być przystosowane do nauki konkretnej specjalizacji.
3)    Wykładowcami i innymi osobami prowadzącymi  zajęcia mogą być pracownicy dydaktyczni wyższych  uczelni, nauczyciele szkół średnich w niezbędnych      specjalnościach, względnie uznani praktycy legitymujących się wyższym wykształceniem, a w wyjątkowych przypadkach średnim, ale popartym wybitnymi osiągnięciami praktycznymi w określonej specjalności.

3. Treści programów dydaktycznych.

1) Treści programów dzielone są na „ogólne” i „ specjalistyczne”.
2) Część ogólna w szkoleniu instruktorów stanowi wiedza określona w przedmiotach historycznych, psychosocjologicznych, pedagogicznych oraz biomechaniczno – fizjologicznych.
3) Część specjalistyczną w szkoleniu instruktorów stanowi wiedza z zakresu teorii  treningu, organizacji szkolenia i imprez sportowo – rekreacyjnych, dydaktyki i metodyki dyscypliny sportu lub specjalizowanych umiejętności  oraz technik sprawnościowych.
4) Z uczestnictwa w części ogólnej kursu zwolnieni mogą być magistrowie Akademii Wychowania Fizycznego lub instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności legitymujący się dokumentem wydanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki lub Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu.