Zasady współpracy w zakresie szkolenia w sporcie

Informacje dla organizatorów kursów instruktora sportu

W związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 ) Krajowy Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu ustala następujące zasady postępowania mające na celu  współprace z  KOMSZ TKKF w Toruniu w zakresie prowadzenia kursów instruktora sportu oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających posiadanie tytułów trenera i instruktora sportu.

I. Zasady ubiegania się o decyzję zezwalającą na prowadzenie kursów
Podmiot planujący kursowe kształcenie instruktorów sportu lub trenerów we współpracy z Krajowy Ośrodkiem Metodyczno- Szkoleniowym TKKF zobowiązany jest uzyskać zgodę KOMSZ TKKF  i postępować zgodnie z przyjętymi zasadami. Kształcenie trenerów i instruktorów sportu jest organizowane w sportach, w których działają polskie związki sportowe.
Do wniosku w sprawie uzyskania zgody na prowadzenie specjalistycznych kursów należy dołączyć:

1. Program kursu:

1.1 Program, według jakiego będzie prowadzony kurs wraz z pisemną zgodą na wykorzystanie programu kursu wyrażoną przez właściciela programu ( właścicielem programu jest osoba posiadająca autorskie prawa majątkowe do tego programu, czyli autor lub osoba, która nabyła te prawa w drodze dziedziczenia lub umowy) oraz potwierdzoną zgodnością z orginałem kopię decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki o zatwierdzeniu programu szkoleniowego lub decyzję KOMSZ TKKF zatwierdzającą program.
1.2 W przypadku, gdy organizator kursu nie posiada programu szkoleniowego zwraca się do Krajowego Ośrodka Metodyczno- Szkoleniowego TKKF w Toruniu z prośbą o wykorzystanie programu w wybranej i dostępnej dyscyplinie, do którego prawa autorskie posiada KOMSZ TKKF w Toruniu.

2. Wykaz kadry:

2.1 Wykaz kadry wykładowców, przy współpracy z która będzie realizowane kształcenie ( z podaniem wykształcenia, posiadanego tytułu zawodowego w sporcie / klasa trenerska / oraz realizowanego bloku tematycznego ),
2.2 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe proponowanych wykładowców,

3. Dokumenty organizatora kursu:

3.1 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zgody,

3.2 Kopie dokumentów o przyznaniu numerów NIP i REGON, o ile wnioskodawca takie numery posiada.

4. Pozostałe dokumenty:

4.1 formularz zgłoszenia kursu,
4.2 harmonogram zajęć dydaktycznych z wykazem wykładowców i wymiarem godzin,
4.3 imienną listę uczestników ( wykształcenie, adres, data i miejsce urodzenia ),
4.4. oświadczenie wnioskodawcy albo osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do składania oświadczeń woli, że obiekty, na których prowadzone są kursy spełniają wymogi bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające specyfikę danego sportu.

5. Dodatkowe informacje dla organizatora kursu:

5.1 Wszystkie kopie składanych dokumentów powinny zostać potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
5.2 Wnioski o uzyskanie zgody na prowadzenie specjalistycznych kursów prosimy składać w terminie co najmniej 1 miesiąca przed rozpoczęciem  planowanych kursów.
5.3 Zatwierdzony kurs otrzymuje numer ewidencyjny. W przypadku negatywnej decyzji, po zastosowaniu się do uwag Krajowego Ośrodka Metodyczno- Szkoleniowego TKKF w Toruniu wnioskodawca ma prawo ubiegać się ponownie o zatwierdzenie kursu.
5.4 Wnioski o uzyskanie zgody na prowadzenie specjalistycznego kursu oraz wnioski o zatwierdzenie kursu, należy wraz z załączoną dokumentacją, z zachowaniem ww. terminów oraz wymogów, składać do Krajowego Ośrodka Metodyczno- Szkoleniowego TKKF w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń.

II. Zasady ubiegania się o wydanie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

1.Organizatorzy kursów zobowiązani są nadesłać w terminie miesiąca od zakończenia kursu do Krajowego Ośrodka Metodyczno- Szkoleniowego TKKF w Toruniu następujące dokumenty:

1.1 protokół egzaminacyjny,

1.2 imienną listę uczestników ( absolwentów ),
1.3 wniosek o wydanie absolwentom kursu dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
1.4 urzędowo potwierdzone odpisy dokumentów stwierdzających posiadane przez uczestników kursu wykształcenie,
1.5  zdjęcia o formacie 3,5 X 4,5 cm.

2. Dodatkowe informacje dla organizatora kursu:

Wnioski o wydanie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe należy wraz z załączoną dokumentacją składać do Krajowego Ośrodka Metodyczno- Szkoleniowego TKKF w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia kursu.
Krajowy Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy TKKF jest zobowiązany do wydania dokumentów stwierdzających zdobyte uprawnienia zawodowe w terminie 3 miesięcy od daty rozliczenia kursu (decyduje data stempla pocztowego).

III. Opłaty

Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Metodyczno- Szkoleniowym TKKF jest formą odpłatną, która wynosi 100 zł od każdego uczestnika kursu.
Dodatkowo opłata obejmuje wydanie legitymacji w języku angielskim. Wynosi ona 30 zł.
Opłata obejmuje: wykorzystanie programu szkoleniowego, obsługę merytoryczną kursu oraz przyjęcie i rozliczenie kursu wraz z wydaniem uprawnień zawodowych absolwentom kursu.
Opłatę należy uiścić wraz z rozliczeniem kurs, na podane poniżej konto:

Toruński Związek TKKF
Ul. Szosa Chełmińska 75
87-100 Toruń
Nr konta: 39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

IV. Wzory dokumentów

Wzory dokumentów obowiązujących przy zgłoszeniu i rozliczeniu kursu znajdują się na stronie internetowej: