Kwalifikacje zawodowe w sporcie

Szczegółowe warunki uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

I. Kształcenie trenerów i instruktorów sportu,  jest organizowane w sportach, w których działają polskie związki sportowe.

II. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy drugiej jest, aby:

1.    Kurs odbywał się w wymiarze co najmniej 400 godzin.
2.     W ramach wymaganego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest odbycie zajęć specjalistycznych w danym sporcie w wymiarze co najmniej 300 godzin.

III. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy pierwszej jest , aby:

1.    Kurs odbywał się w wymiarze co najmniej 60 godzin;
2.    Staż był odbywany w sporcie, w którym osoba ta posiada tytuł trenera klasy drugiej.
3.    Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy pierwszej w danym sporcie jest, aby osoba ubiegająca się o ten tytuł posiadała tytuł trenera klasy drugiej w tym sporcie.

IV. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy mistrzowskiej jest, aby:

1.    kurs odbywał się w wymiarze co najmniej 60 godzin;
2.    staż  był odbywany w sporcie, w którym osoba ta posiada tytuł trenera klasy pierwszej.
3.    Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy mistrzowskiej w danym sporcie jest, aby osoba ubiegająca się o ten tytuł posiadała tytuł trenera klasy pierwszej w tym sporcie.

V.
1.    Dorobek w pracy szkoleniowej ocenia się w szczególności na podstawie zaświadczeń wystawionych przez polski związek sportowy, klub sportowy, placówkę oświatową lub szkołę wyższą.

2.    Staż pracy ocenia się w szczególności na podstawie świadectw pracy lub zaświadczeń wystawionych przez pracodawcę.

VI. Warunkiem uzyskania tytułu instruktora sportu jest, aby:

1.    Kurs, o którym mowa jw. odbywał się w wymiarze co najmniej 250 godzin i składał się z części ogólnej w wymiarze co najmniej 100 godzin i części specjalistycznej w wymiarze co najmniej 150 godzin.
2.    W części specjalistycznej kursu, o którym mowa w ust. 1 mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły część ogólną. Z obowiązku ukończenia części ogólnej są zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport.

VII. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

1. Kursy mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające kierunkowe wykształcenie
w zakresie tematyki prowadzonych zajęć lub odpowiednie przygotowanie zawodowe, zapewniające najwyższą jakość kształcenia.

2. Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie na kursie instruktora sportu prowadzą osoby posiadające co najmniej tytuł trenera klasy drugiej.

3. Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie na kursie na stopień trenera klasy drugiej prowadzą osoby posiadające co najmniej tytuł trenera klasy pierwszej.

4. Obiekty, na których są prowadzone kursy, muszą spełniać warunki bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające specyfikę danego sportu, a także umożliwiać przeprowadzenie zajęć w danym sporcie w sposób zapewniający najwyższą jakość kształcenia.

5.  Dokumentem stwierdzającym posiadanie tytułu trenera jest dyplom trenera.

6. Dokumentem stwierdzającym posiadanie tytułu instruktora sportu jest legitymacja instruktora sportu.

VIII. Do wniosku  o wydanie dyplomu trenera  lub instruktora sportu dołącza się:

1.    kopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie;
2.    w przypadku dyplomu trenera klasy drugiej — kopię legitymacji instruktora sportu w danym sporcie;
3.    w przypadku dyplomu trenera klasy pierwszej i klasy mistrzowskiej — kopie dokumentów stwierdzających posiadany staż pracy trenerskiej z odpowiednim stopniem trenera oraz kopie dokumentów stwierdzających dorobek w pracy szkoleniowej.

IX.  Ewidencję wydanych dyplomów trenera i legitymacji instruktora sportu prowadzi Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy TKKF.